Atbildības ierobežojumi

Producents neuzņemas atbildību par portālā Tours.lv publicētās informācijas precizitāti un šīs informācijas izmantošanas sekām.

Producents neatbild par Tours.lv apakšdomēnos izvietoto mājas lapu saturu un funkcionēšanu, ja ar to īpašniekiem noslēgtajos līgumos nav atrunāts citādāk.

Katrs, kurš publicē informāciju Tours.lv, pats ir pilnā mērā atbildīgs par tās atbilstību starptautiskajai un LR likumdošanai; Producents par to neatbild.

Producents nenes atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas kādai personai var rasties saistībā ar portāla Tours.lv funkcionēšanu vai tās traucējumiem, ja vien ar šo personu nav noslēgti līgumi, kuros atrunāts citādāk.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com