Autortiesību atruna

Visas portālā Tours.lv atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir prodecenta vai tās klientu vai sadarbības partneru īpašums un autortiesību objekts.

Publicējot savu informāciju portālā, lietotājs nodod prodecentam visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Lietotājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no prodecenta par publicētās informācijas izmantošanu.

Tours.lv ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana bez atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta. Ja vēlaties izmantot Tours.lv publicēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu tours@tours.lv

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com